AGI University
Search
⌃K

Concrete Problems in AI Safety

[2] D. Amodei, C. Olah, J. Steinhardt, P. Christiano, J. Schulman, and D. Mané. Concrete Problems in AI Safety. arXiv preprint arXiv:1606.06565, 2016.